Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu gminy na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu gminy na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych...

Aktualności 2 Grudnia 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu gminy na Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu gminy w obszarze:

„Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 .”

w tym:

Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach.

 

Termin realizacji zadań od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Na przedstawione do realizacji zadania zaplanowano w budżecie w formie dotacji środki publiczne w wysokości 130 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 589/16 z dn. 30 listopada 2016 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016 roku:

 1.  w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.

 2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w 2017 roku” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9.

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Zarządzenie Nr 589/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku.
 3. Umowa użyczenia - wzór
 4. Regulamin korzystania ze wsparcia merytorycznego Centrum Organizacji Pozarządowych

 5. Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

 6. Regulamin korzystania z infrastruktury Centrum Organizacji Pozarządowych w tym zasobów lokalowych i rzeczowych

 7. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK
 8. generator ofert on-line: www.witkac.pl
 9. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja
w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.
top_baner
do góry