Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy...

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy...

Aktualności 29 Marca 2016

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 239 z późn. zm.) do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku.

Termin realizacji zadań: od 1.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000,00 zł.

 

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 

Termin składania ofert upływa z dniem 10 października 2016 r. o godz. 15.00.
W przypadku wyczerpania puli środków przed dniem 10.10.2016r. nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych i zakończeniu naboru ofert zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty konkursowe na realizację zadań należy składać:

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.
  2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wkład własny” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

 

Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane będą na bieżąco, w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oferty – do wyczerpania środków finansowych lub zakończenia naboru wniosków. Informacja o wyborze ofert będzie publikowana na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakładce: http://www.bip.czerwionka-eszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz na stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 107/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych wsp6lfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku wraz z załącznikami.
  2. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK
  3. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  4. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja

 

top_baner
do góry