Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku

Aktualności 12 Kwietnia 2017

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

OGŁASZAM

 

otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych  z funduszy zewnętrznych  w 2017 roku.

Konkurs obejmuje dofinansowanie wkładu własnego na zadania w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 w pkt 1-32 ustawy.

Termin realizacji zadań: mogą być realizowane w terminie od 1 czerwca  2017r. do 31 grudnia 2017r. W sytuacji, gdy działania oferenta wykraczają poza ramy czasowe określone niniejszym konkursem, oferent powinien w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny być ujmowane w harmonogramie ani w kosztorysie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi  40 000,00 zł.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 

Termin składania ofert upływa z dniem 6 października 2017r. o godz. 14.00. W przypadku wyczerpania puli środków przed dniem 6.10.2017r. nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych i zakończeniu naboru ofert zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty konkursowe na realizację zadań należy składać:

  • w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań.
  • w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wkład własny” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

 

Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane będą przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na bieżąco, w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oferty – do wyczerpania środków finansowych lub zakończenia naboru wniosków. Informacja o wyborze ofert będzie publikowana na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakładce:

http://www.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html,

na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz na stronach internetowych Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Wydział Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 19,  tel. 32/ 43 12 251

 

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Zarządzenie Nr 175/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku wraz załącznikami.
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja
top_baner
do góry