Strona główna/Urząd/Aktualności/Ostatnia sesja Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014

Aktualności 10 Listopada 2014

W miniony piątek odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014.

 Przedstawiamy informację dotyczącą wydarzeń, które miały miejsce w minionej kadencji.

 

 

21 listopada 2010 r. w trakcie wyborów samorządowych do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wyłoniono spośród 174 kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie do Rady Miejskiej 21 radnych.

W skład Rady Miejskiej weszło ponownie 14 radnych z poprzedniej kadencji.

 

W związku z wyborem na Burmistrza Gminy i Miasta rezygnację z funkcji radnego złożył Wiesław Janiszewski, w którego miejsce, w skład Rady wszedł Edward Kucharczyk w myśl uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 3.

W związku z powołaniem na stanowisko Z-cy Burmistrza rezygnację z funkcji radnego złożył również Andrzej Raudner, w którego miejsce, w skład Rady wszedł Antoni Procek w myśl uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 2.

 

Ostatecznie skład Rady Miejskiej przedstawiał się następująco:

 1. Radny Adamczyk Arkadiusz

 2. Radny Bluszcz Ryszard

 3. Radny Breza Stanisław

 4. Radny Dyrbuś Henryk

 5. Radny Jonderko Ryszard

 6. Radny Knopik Bogdan

 7. Radny Kucharczyk Edward

 8. Radny Mitura Waldemar

 9. Radny Pala Jan

 10. Radny PaluchMarek

 11. Radny Płonka Grzegorz

 12. Radny Procek Antoni

 13. Radny Profaska Marek

 14. Radny Rak Krzysztof

 15. Radny Salamon Leszek

 16. Radny Strzoda Bernard

 17. Radny Szczekała Józef

 18. Radna Szejka Jolanta

 19. Radny Szwed Artur

 20. Radna Szyp Stefania

 21. Radny Wolny Grzegorz

 

Interesy mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych reprezentowali:

 

Okręg Nr 1

Arkadiusz Adamczyk, Waldemar Mitura, Grzegorz Płonka, Krzysztof Rak, Leszek Salamon, Artur Szwed.

Okręg Nr 2

Bogdan Knopik, Jan Pala, Marek Paluch, Antoni Procek, Marek Profaska, Józef Szczekała, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny.

Okręg Nr 3

Ryszard Bluszcz, Stanisław Breza, Henryk Dyrbuś, Ryszard Jonderko, Edward Kucharczyk, Bernard Strzoda, Jolanta Szejka.

 

Radni w kadencji tej Rady reprezentowali następujące ugrupowania:

 

Ugrupowanie

 

Okręg Nr 1

Okręg Nr 2

Okręg Nr 3

Ruch Autonomii Śląska

2

1

1

Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego

1

3

3

Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat

1

2

1

Wspólnota Samorządowa Czerwionki-Leszczyn

2

2

2

Razem

6

8

7

 

 

Na sesji inauguracyjnej, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 r. radni po uroczystym ślubowaniu roty o treści:„Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań gminy”,

przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Miejskiej został radny Marek Profaska (uchwała Nr I/1/10 z 2 grudnia 2010 r.).

 

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali wybrani radny Marek Paluch, radny Krzysztof Rak, radny Bernard Strzoda, (uchwała Nr I/2/10 z 2 grudnia 2010 r.).

 

 

Na sesji Rady w dniu 17 grudnia 2010 r. podjęto uchwały w sprawie powołania Komisji Branżowych Rady, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego.

 

Powołano osiem Komisji Branżowych, których przewodniczącymi zostali:

 

Komisja Rewizyjna – Przewodniczący radny Jan Pala,

Komisja Działalności GospodarczejPromocji i Rozwoju – Przewodnicząca radna Jolanta Szejka,

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny Henryk Dyrbuś,

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący radny Grzegorz Płonka,

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz Adamczyk,

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko ,

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – Przewodniczący radny Artur Szwed,

Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk.

 

W trakcie kadencji w celu dokonania zmian w statucie Gminy i Miasta uchwałą Nr XXXI/395/13 z 9 maja 2013 r., powołano komisję doraźnąStatutową.

 

W ramach Rady działały trzy kluby radnych:

 

 1. 5 stycznia 2011 r. powołano Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat, który 12 grudnia 2012 r. uległ rozwiązaniu z powodu wystąpienia części członków a tym samym niespełnienia warunku liczby członków klubu, nie mniej niż 3,

 2. 10 stycznia 2011 r. powołano Klub Radnych „Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość”,

 3. 25 lutego 2011 r. powołano Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska”, który 21 stycznia 2013 r. zmienił nazwę na Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu Autonomii Śląska”.

 

Przedstawicielem Gminy do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju oprócz Burmistrza Gminy i Miasta został radny Grzegorz Płonka.

 

Na sesji 12 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXVI/316/12 odwołano radnego Marka Palucha z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.

 

W trakcie kadencji w związku z tragiczną śmiercią z grona Rady Miejskiej odszedł wieloletni radny Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Rak, aby uczcić Jego pamięć Ruch Autonomii Śląska z ramienia którego wybrany został na Wiceprzewodniczącego podjął decyzję o nieobsadzaniu tej funkcji do końca kadencji.

10 stycznia 2014 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o obsadzeniu wygasłego mandatu radnego na podstawie której, radnym w miejsce zmarłego Krzysztofa Raka został Jan Piecha.

 

W kadencji tej Rady, Przewodniczący zwołał 48 posiedzeń sesji Rady Miejskiej,
w tym:

- 43 sesje zwyczajne,

- 5 sesji nadzwyczajnych (4 listopada 2011 r., 29 listopada 2013 r., 10 stycznia 2014 r., 29 stycznia 2014 r., 25 kwietnia 2014 r.).

 

4 listopada 2011 r. sesja nadzwyczajna zwołana w sprawie dokonania niezbędnych zmian finansowych związanych z realizacją zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3.

 

29 listopada 2013 r. sesja nadzwyczajna zwołana w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. referendum w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy.

 

10 stycznia 2014 r. zwołano sesję nadzwyczajną poświęconą przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Bełku oraz przystąpieniu do opracowania kolejnego planu dla obszaru Bełku.

 

29 stycznia 2014 r.oraz 25 kwietnia 2014 r. zwołano sesje nadzwyczajne w związku z koniecznością podjęcia szeregu uchwał mających wpływ na funkcjonowanie gminy.

 

W poszczególnych latach odbyła się następująca ilość posiedzeń:

2010 rok 4 sesje,

2011 rok 13 sesji,

2012 rok 10 sesji,

2013 rok 11 sesji,

2014 rok 10 sesji,

ogółem: 48 sesji.

 

 

Procentowy udział radnych w posiedzenia Rady w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2010 rok 94 %

2011 rok 89,3 %

2012 rok 91,4 %

2013 rok 88,5 %

2014 rok 88,8 % (stan na 26.09.14 r. )W trakcie trwania VI kadencji, Rada Miejska podjęła szereg ważnych uchwał dotyczących: budżetu gminy, gospodarowania nieruchomościami własności gminy, planów zagospodarowania, działalności jednostek organizacyjnych, współpracy z jednostkami zewnętrznymi, i innych.Na sesjach Rady Miejskiej podjęto następującą liczbę uchwał:

2010 r. 48 uchwał,

2011 r. 138 uchwał,

2012 r. 167 uchwały,

2013 r. 162 uchwał,

2014 r. 137 uchwał 

 

 

Radni Rady Miejskiej zgłosili następującą ilość zapytań i wniosków:

2010 r. 0,

2011 r. 88,

2012 r. 99,

2013 r. 76,

2014 r. 44 (do 7 listopada).

 

 

 

 

do góry