Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Aktualności 15 Grudnia 2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Nowy Dwór 20, , ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą : "Odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05"
2. Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. 
3. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest: Andrzej Nowak  tel. 032 4311087 wew. 37. e-mail: pwikcl-tg@poczta.internetdsl.pl
4. Formularz zawierający SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój 4 lub ze strony internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl 
5. Kryterium oceny ofert:
- cena brutto 100 %
6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 28.12.2009 roku do godz. 11.00.
7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 28.12.2009 r. o godz. 11.30 w sali narad swojej siedziby.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia

do góry