Ogłoszenie

Aktualności 3 Września 2009

W związku z zakwalifikowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gminy i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji programu A pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI" - wnioski o dofinansowanie kosztów nauki przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy należy składać w Wydziale Edukacji na ul. Wolności 11 w Czerwionce-Leszczynach, tel. 032 4317600 w terminie od 1.09.2009 r. - 30.09.2009 r. wraz z następującymi załącznikami:

  1. kserokopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
  2. oświadczeniem Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi zał. nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie,
  3. zaświadczeniem ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
  4. kserokopią aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego ucznia,
  5. kserokopią dokumentu o ustanowienie opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będącymi opiekunami prawnymi ucznia,
  6. oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

Wzory wniosków i załączników do pobrania na stronie www.pfron.org.pl, Wydziale Edukacji oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

top_baner
do góry