Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Aktualności 20 Lutego 2013
Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
22 lutego 2013 r. (piątek) o godz. 12:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.


Tematyka sesji przewiduje:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 1 lutego 2013 r.
3.Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4.Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5.Informacja o bieżącej korespondencji.
6.Omówienie tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (ewentualne podjęcie uchwały).
7.Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,
2/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
3/rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
4/przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2013 rok,
5/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w granicach sołectwa Bełk oraz zjazdu 
z autostrady A1,
6/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach,
7/zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
8/przyjęcia zmiany statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego 
w Jastrzębiu-Zdroju,
9/podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
10/wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
11/wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.

8.Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9.Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11.Zakończenie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
top_baner
do góry