Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Aktualności 23 Listopada 2009

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Nowy Dwór 20, ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą : 
"Odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego 
o kodzie 19 08 05"
2. Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. 
3. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest: Andrzej Nowak tel. 032 4311087 wew. 37. e-mail: pwikcl-tg@poczta.internetdsl.pl
4. Formularz zawierający SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój 4 lub ze strony internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl 
5. Kryterium oceny ofert:
- cena brutto 100 %
6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 08.12.2009 roku do godz. 1100.
7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 08.12.2009 r. o godz. 1130 w sali narad swojej siedziby.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ do pobrania

do góry