Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Aktualności 5 Listopada 2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie adaptacji pomieszczeń gospodarczych na szatnie i umywalnie oraz adaptacji pomieszczeń szatni na pomieszczenia biurowe"
 2. Zamówienie należy zrealizować do 30.04.2010 r.
  Pracownikami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:
  Tadeusz Skoczykłoda tel. 032 43 11 087 ,
  Tomasz Błasiak tel. 032 43 11 087 wew. 38,
   od poniedziałku do piatku w godz. 8.00 do 14.00
 3. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 3 (Sekretariat).
 4. Kryterium oceny ofert:
  - cena - 100 %.
 5. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 24 listopada 2009 roku do godz. 11.00.
 6. Wadium w wysokości 4 000,00 zł należy wpłacić na konto Zamawiajacego do dnia 24 listopada 2009 roku do godz. 11.00.
 7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 24 listopada 2009 roku o godzinie 11.30. w sali narad swojej siedziby.
 8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent, bez względu na wynik postepowania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
top_baner
do góry