Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Aktualności 28 Października 2009
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. 
44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Nowy Dwór 20, , 
ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu 
cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą : 
"Modernizacja wentylacji na przepompowni ścieków
przy ul. Armii Krajowej"
2. Zamówienie realizowane będzie do dnia 31.12.2009 r. od dnia podpisania umowy.
3. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest:
Andrzej Nowak tel. 032 43 11 087 wew. 37.
e-mail: pwikcl-tg@poczta.internetdsl.pl
4. Formularz zawierający SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój 4. 
5. Kryterium oceny ofert:
- cena brutto 100 %
6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 
13.11.2009 roku do godz. 10:00.
7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 13.11.2009 r.o godz. 10:30 w sali narad 
swojej siedziby.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.
top_baner
do góry