Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Aktualności 10 Czerwca 2013
 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą:
  "Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o."
 2. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie od dnia 01.07 2013 r . do 31.12.2013 roku.
 3. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest: Jerzy Gunia, tel. 032 4311 087 wew. 34, e-mail 
 4. Formularz zawierający SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 8.
 5. Kryterium oceny ofert:
  cena brutto - 100 %
 6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 24 czerwca 2013 roku do godz. 11:00.
 7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 24 czerwca 2012 roku o godzinie 11:15 w sali konferencyjnej swojej siedziby.
 8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania przetargowego bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
 10. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent bez względu na wynik postępowania przetargowego.
 11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
do góry