Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Aktualności 30 Listopada 2012
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą:
"Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o."

2. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie od dnia 01.01 2013 r . do 30 06.2013 roku.

3. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Oferentami
jest: Jerzy Gunia, tel. 032 4311 087 wew. 34, e-mail j.gunia@pwikcl.pl

4. Formularz zawierający SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 8.

5. Kryterium oceny ofert:
cena - 100 %

6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 14 grudnia 2012 roku do godz. 11.00.

7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 14 grudnia 2012 roku o godzinie 11.15 w sali konferencyjnej swojej siedziby.

8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania przetargowego
bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

10. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent bez względu na wynik
postępowania przetargowego.

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
do góry