Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Aktualności 25 Stycznia 2013
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg, prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, na dostawę samochodu dostawczego.

2. Zamówienie należy zrealizować do 30.03.2013 r.
Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Przemysław Hippman tel. 32 4311087 wew. 45, e-mail: p.hippman@pwikcl.pl 

4. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówieniamożna otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 9.

5. Kryterium oceny ofert:
- cena netto - 95 %
- wyposażenie opcjonalne - 5%.
6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 05.02.2013 roku do godz. 10:00.

7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 05.02. 2013 roku o godzinie 10:05 w sali konferencyjnej swojej siedziby.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent bez względu na wynik postępowania.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
do góry