Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Aktualności 5 Kwietnia 2013
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny, ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, na budowę budynku garażu.

2. Zamówienie należy zrealizować do 30.09.2013 r.
Pracownikami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami

są: Tadeusz Skoczykłoda tel. kom. 504 167 733
Tomasz Błasiak tel. 32 4311087 wew. 38, e-mail: t.blasiak@pwikcl.pl

4. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 9 lub 14.

5. Kryterium oceny ofert:
- cena netto - 95 pkt.
- długość udzielonej gwarancji - 5 pkt.

6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia
26.04.2013 roku do godz. 1200.

7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 26.04. 2013 roku o godzinie 1215
w sali konferencyjnej swojej siedziby.

8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

9. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent bez względu na wynik
postępowania.

10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
do góry