Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Aktualności 25 Marca 2010
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą:
" Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa (tłucznia)"
2. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2011 roku.
3. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest: Klapuch Roman, tel. 032 4311 087 wew. 32.
4. Formularz zawierający SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 18.
5. Kryterium oceny ofert:
- cena - 95 %
- termin realizacji pojedynczej dostawy - 5 %.
6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 08 kwietnia 2010 roku do godz. 11:00.
7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 08 kwietnia 2010 roku o godzinie 11:30 w sali narad swojej siedziby.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania przetargowego bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
10. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent bez względu na wynik postępowania przetargowego.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
top_baner
do góry