Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Aktualności 11 Stycznia 2010
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego-brygadowego o DMC do 3,5 t.
2. Zamówienie należy zrealizować do 21 dni od dnia podpisania umowy. Pracownikiem upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Jerzy Gunia tel. 032 4311087 wew. 34,
e-mail: pwikcl-tm@poczta.internetdsl.pl
4. Formularz zawierający Specyfikację Warunków Zamówienia
można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 14.
5. Kryterium oceny ofert:
- cena - 100 %.
6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 28 stycznia 2010 roku do godz. 10:00.
7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 28 stycznia 2010 roku o godzinie 10:15 w sali narad swojej siedziby.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
10. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
top_baner
do góry