Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Aktualności 27 Czerwca 2012
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania do zdalnego sterowania reduktorami ciśnienia na terenie działalności PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.,"
2. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2012 roku.
3. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest: Roman Klapuch, tel. 032 4311 087 wew. 32., e-mail: r.klapuch@pwikcl.pl
4. Formularz zawierający SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 8.
5. Kryterium oceny ofert:
- cena - 100 %
6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 04 lipca 2012 roku do godz. 1000.
7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 04 lipca 2012 roku o godzinie 1005 w sali konferencyjnej swojej siedziby.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania przetargowego bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
10. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent bez względu na wynik postępowania przetargowego.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
do góry