Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Aktualności 14 Maja 2012
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ogłasza przetarg nieograniczonyprowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, na dostawę samochodu dostawczego.
2. Zamówienie należy zrealizować do 12.06.2012 r.
Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Przemysław Hippman tel. 32 4311087 wew. 45, e-mail: p.hippman@pwikcl.pl
4. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 9.
5. Kryterium oceny ofert:
- cena brutto - 100 %.
6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 18.05.2012 roku do godz. 10:00.
7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 18.05. 2012 roku o godzinie 10:05 w sali konferencyjnej swojej siedziby.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent bez względu na wynik
postępowania.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
do góry