Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Aktualności 3 Kwietnia 2012
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynachul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny, ogłasza przetarg nieograniczonyprowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, na dostawę samochodu dostawczego.
2. Zamówienie należy zrealizować do 30.05.2012 r.
Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Przemysław Hippman tel. 032 4311087 wew. 45, e-mail: p.hippman@pwikcl.pl 
4. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 9.
5. Kryterium oceny ofert:
- cena netto - 88 pkt.
- przebieg samochodu - 8 pkt.
- wyposażenie opcjonalne – 4 pkt.
6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia
16.04.2012 roku do godz. 10.00.
7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 16.04. 2012 roku o godzinie 10.05
w sali konferencyjnej swojej siedziby.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent bez względu na wynik
postępowania.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
top_baner
do góry