Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Aktualności 12 Marca 2012
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny, ogłasza przetarg nieograniczonyprowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, na dostawę minikoparki.

2. Zamówienie należy zrealizować do 30.04.2012 r.
Pracownikiem upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami
jest: Jerzy Gunia tel. 032 4311087 wew. 34,
e-mail: j.gunia@pwikcl.pl

3. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 8.
4. Kryterium oceny ofert:
- cena - 100 %.

5. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia
21.03.2012 roku do godz. 10.00.

6. Zamawiający otworzy oferty w dniu 21.03. 2012 roku o godzinie 10.15
w sali konferencyjnej swojej siedziby.

7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

8. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent bez względu na wynik
postępowania.

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
do góry