Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Aktualności 8 Listopada 2010
 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu oraz modernizacji pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym PWiK Czerwionka Leszczyny Spółka z o.o., ul. Nowy Dwór 20.
 2. Zamówienie należy zrealizować:
  - I- szy etap – remont korytarza, trzech wc i pomieszczenia biurowego do 31.12.2010 r.
  - II -gi etap – modernizacja sali narad, holu i biura obsługi klienta do 28.02.2011 r.
 3. Pracownikiem upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami
  jest: Tadeusz Skoczykłoda tel. 032 4311087 wew. 47.
 4. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 2 (sekretariat).
 5. Kryterium oceny ofert:
  - cena - 100 %.
 6. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 18 listopada 2010 roku do godz. 11.00.
 7. Zamawiający otworzy oferty w dniu 18 listopada 2010 roku o godzinie 11.30 w sali narad swojej siedziby.
 8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
top_baner
do góry