Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku

Aktualności 9 Czerwca 2017

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadańz zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku przez podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym ( Dz.U. z 2015r., poz. 1916 z późn.zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z poźń. zm.) w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Zadania realizowane w ramach tych działań muszą być zgodne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok:

1) realizacja profilaktycznych programów środowiskowych w oparciu o zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii,

2) prowadzenie profilaktycznej działalności szkoleniowej w zakresie certyfikowanego programu profilaktyczno-wychowawczego dla rad pedagogicznych szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Termin realizacji zadania od 15.07.2017r.do 31.11.2017r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 70 000,00zł.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku:

Oferty należy złożyć wg załączonego wzoru oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku .”

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 288/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

3. Wzór aktualizacji finansowej oferty

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 roktop_baner
do góry