Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 50A

Ogłoszenie - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 50A

Aktualności 16 Września 2016

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 50A.

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 19 przy ulicy Wolności 50A w Czerwionce-Leszczynach o powierzchni 62,30 m², położonego na II piętrze budynku wielolokalowego, dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą GL1Y/00159987/3 – dział III i IV wolny od wpisów. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój i wiatrołap oraz loggia. Do lokalu przynależy piwnica nr 19 o powierzchni 3,80 m². Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz centralnego ogrzewania – opomiarowane, w wieku budynku, odcinkowo wymieniane. Stolarka okienna wymieniona na PCV. Drzwi wejściowe wymienione na metalowe. Posadzki wykończone panelami podłogowymi i płytkami ceramicznymi wykazują zużycie. Tynki - nierówne, spękane na łączeniach płyt, pokryte tapetami. Stan techniczny lokalu – do remontu. Przedmiotowy lokal stanowi pustostan, w którym nikt nie jest zameldowany.

Budynek z przedmiotowym lokalem mieszkalnym położony jest na rozległej nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 2895/231 i 2896/231 a obszar ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. działki leżą częściowo na obszarze mieszkaniowo-usługowym z przewagą zabudowy wielorodzinnej o symbolu planu M1, częściowo na terenach przewietrzania o symbolu planu E2 – bez prawa budowy nowej zabudowy oraz częściowo na terenach ulicy klasy lokalnej o symbolu planu KL1/2-I. Nieruchomość znajduje się na terenie górniczym KWK „Dębieńsko”, przecina ją ciepłociąg oraz kanalizacja sanitarna a ponadto działka 2896/231 częściowo jest objęta strefą A i B ochrony konserwatorskiej. Grunt będący własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oddano w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej "Karlik” z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach.

Cena wywoławcza wynosi 117.260,00 zł netto.

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi 12.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36A sala konferencyjna średnia o godz. 10ºº

Sprzedaż prawa do lokalu następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż korzysta ze zwolnienia z podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego prawa odbył się w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 12ºº, drugi przetarg przeprowadzono w dniu 21 października 2015 r. o godz. 10ºº, natomiast trzeci przetarg zorganizowano w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 10ºº.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 11 października 2016 r. na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny, prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 - decyduje data wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem nieruchomości po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Dodatkowych informacji udziela Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny ( al. św. Barbary 6) tel. 32 429 59 94.

Informuje się, że aktualne ogłoszenia przetargowe znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w sposób zwyczajowo przyjęty w gablotach filii urzędu przy al. św. Barbary 6 oraz opublikowane są na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.


Warunki przetargu:

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1490).

 2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest wobec komisji przetargowej:

  a) okazać dowód tożsamości oraz numery PESEL, NIP i REGON o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,

  b) przedłożyć pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem jeżeli osoba uczestnicząca w przetargu działa w imieniu innych osób,

  c) złożyć pisemne oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego ogłoszenia (właściwe dla osoby fizycznej lub prawnej, dostępne w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami oraz na stronie internetowej urzędu).

 3. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot inny niż osoba fizyczna, konieczne jest dodatkowe przedłożenie aktualnego dokumentu (tj. wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą winna okazać zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Wpłacone wadium podlega:

  1) zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

  2) zwrotowi pozostałym oferentom w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu,

  3) przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez Gminę terminie.

 5. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlegać będzie zapłacie na wskazany rachunek bankowy Gminy nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży.

 6. Nabywca przyjmuje lokal w stanie istniejącym.

 7. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do poniesienia opłat notarialnych i sądowych związnych z nabyciem prawa do lokalu.

 8. Nabywca przejmie wszelkie ciężary i pożytki związane z nabyciem praw do lokalu z dniem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.

 

Pliki do pobrania:

 1. Pełna tresć ogłoszenia
 2. Załącznik 1 - Rzut lokalu mieszkalnego przy ul. wolności 50A w Czerwionce-Leszczynach
 3. Załącznik 2 -Oświadczenie osoby fizycznej przystępującej do przetargu na nabycie prawa do lokalu
 4. Załącznik 3 - Oświadczenie osoby prawnej przystępującej do przetargu na nabycie prawa do lokalu

 

top_baner
do góry