Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku

Aktualności 12 Września 2017

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku przez podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015r., poz. 1916 z późn.zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z poźń. zm.) w formie powierzania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Zadanie realizowane w ramach tych działań musi być zgodne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok:

Dzień Promocji Zdrowia polegający na:

1)przeprowadzeniu minimum dwóch wykładów (obowiązkowo wykład z profilaktyki alkoholowej i narkomanii), dodatkowo np.: w zakresie otyłości, zdrowego trybu życia i żywienia itp.,

2) przeprowadzeniu minimum czterech rodzajów badań np.: w zakresie słuchu, pomiaru ciśnienia, pomiaru poziomu cukru, wzroku, kardiologicznych itp.,

3) szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

4) pokazie sprzętu medycznego,

5) innych działaniach uatrakcyjniających i przyciągających mieszkańców do udziału w Dniu Promocji Zdrowia.

Termin realizacji zadania od 10 października 2017roku do 30 listopada 2017roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10 000,00zł.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html


Oferty należy złożyć wg załączonego wzoru oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017 roku do godz. 12.00 w kopercie z dopiskiem
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku- „Dzień Promocji Zdrowia”.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 
Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 488/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku - Dzień Promocji Zdrowia

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

3. Wzór aktualizacji finansowej oferty

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 roktop_baner
do góry