Strona główna/Urząd/Aktualności/Od dziś śmieci po nowemu!

Od dziś śmieci po nowemu!

Aktualności 1 Lipca 2013

Od dziś zaczyna obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiamy i przypominamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na specjalnej stronie internetowej: www.ekoakcja-segregacja.pl

 1. Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych i zawiera umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu. Przedsiębiorcą obsługującym teren gminy Czerwionka-Leszczyny został PPHU "KOMART" Sp. zo.o. Knurów ul. Szpitalna 7.
 2. Rada Miejska w drodze uchwały podjęła decyzję o objęciu systemem wszystkich nieruchomości na terenie gminy tj. nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.
 3. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości, to Burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty jaką powinien wnieść właściciel biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 4. Właściciele nieruchomości wypowiadają dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
 5. Gmina ustanowiła następujące selektywne frakcje odpadów komunalnych:
  Szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.
 6. Do potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki co najmniej 1100 l. w następującej kolorystyce:
  żółty z napisem “PLASTIK" z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale,
  zielony z napisem “SZKŁO" z przeznaczeniem na szkło białe, kolorowe, i odpady wielomateriałowe
  niebieski z napisem “PAPIER I TEKTURA" z przeznaczeniem na papier i tekturę,
  czarny lub brązowy z napisem “BIOODPADY" z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym zanieczyszczone odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
 7. Do potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 110 l, jak również dopuszcza się stosowanie przeźroczystych pojemników wykonanych z folii polietylenowych (worki) o pojemności nie mniejszej niż 80 l. i grubości 30 mikrona w kolorystyce jak powyżej.
  Odpady zmieszane zbieramy do pojemnika z napisem " ODPADY ZMIESZANE" o dowolnej kolorystyce.
  Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych, gmina natomiast w zamian za uiszczoną opłatę wyposaży właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki odpadów.
 8. Pojemności i rodzaje pojemników dopuszczonych do stosowania na terenie


gminy:

 • wykonane z polietylenu o grubości 30 mikrona, wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości ( tworzywa sztuczne), wykonane ze stali oraz stali ocynkowanej.
 • Pojemności: 110 l., 120 l., 240 l., 1100 l., 4 m³, 5 m³, 7 m³, 9 m³.


9. Do końca czerwca mieszkańcy otrzymają od Przedsiębiorcy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz pierwszy komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej www.koakcja.czerwionka-leszczyny.pl.

W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia pełnych pojemników przed posesję.

10. Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Powyższą opłatę uiszcza się kwartalnie tzn. pierwsza wpłata do 15 października za kwartał III, a kolejne wpłaty następująco: 

 • do 15 stycznia za IV kwartał, 
 • do 15 kwietnia za I kwartał,
 • do 15 lipca za II kwartał. Dopuszcza się również mozliwość uiszczania opłaty co miesiąc.

Gmina utworzyła nowe konto przeznaczone dla dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat dokonywać będziemy dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rachunek bankowy o numerze 83 8454 1095 2003 0000 0374 0095

11. Od 1 lipca uruchomiony zostanie Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez jednostkę budżetową tj. Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 6

Punkt będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach

od 10:00 do 17:00

W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mogą tam oddać następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia (w tym opakowania po farbach, lakierach, itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, gruz pochodzący z drobnych remontów oraz zużyte opony.

do góry