Strona główna/Urząd/Aktualności/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 11 Stycznia 2012
Obwieszczenie  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach Uchwały nr XI/130/11 z dnia 2 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu, na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44 – 230 Czerwionka – Leszczyny w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Na podstawie art.39 ust.1 pkt 1, art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1277) zawiadamia się o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44 – 230 Czerwionka – Leszczyny w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ua.n@czerwionka-leszczny.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                                                                                                         Burmistrz Gminy i Miasta 
                                                                                                                                           Czerwionka-Leszczyny 

                                                                                                                                              Wiesław Janiszewski
do góry