Strona główna/Urząd/Aktualności/Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Aktualności 23 Października 2012

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) a także w nawiązaniu do uchwały, oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 późn. zm), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 listopada 2012r. do 30 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Al. Św. Barbary 6, w Czerwionce-Leszczynach, pokój nr 1, w godzinach: - w poniedziałki od 13:00 – 17.00 - we wtorki, środy i czwartki 12.30 –15.30 - w piątki 11:00 – 14:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 listopada 2012r. (wtorek), o godzinie 17:00, w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Wolności 2 w Czerwionce-Leszczynach.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy kierować do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 17 grudnia 2012 r. w siedzibie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, lub na jego adres.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail urzędu lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2012 r., w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub na jego adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia w/w uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

top_baner
do góry