Strona główna/Urząd/Aktualności/Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aktualności 30 Marca 2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach


Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwały nr VI/84/15 z dnia 27 lutego 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach.

Granica terenu objętego planem i strategiczną oceną oddziaływania na środowisko ustaleń planu, została określona na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogąs kładać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny do dnia 15 kwietnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1, art.40 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz. U.z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ua.n@czerwionka-leszczny.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do dnia 15 kwietnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

link do strony bip: (planowanie przestrzenne- plany na etapie opracowania – plan dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa Stanowicach)do góry