Strona główna/Urząd/Aktualności/OGŁOSZENIE BURMISTRZA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM

Aktualności 7 Września 2016

Zgodnie z § 3 ust.1 Uchwały nr XXII/255/16r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 poz. 2971).

Dotacja przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. W celu uzyskania dotacji na realizację zadań polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pok.nr 5 ( kancelaria), lub przekazać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016r.(decyduje data wpływu). Wymagane druki wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wydział Mienia i Geodezji lub na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej.

Do wniosku należy dołączyć następujące  załączniki:

1.Aktualny odpis dokumentów rejestrowych,

2.Statut spółki wodnej, 

3.Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysk,

4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej.

top_baner
do góry