Strona główna/Urząd/Aktualności/OGŁOSZENIE BURMISTRZA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM

Aktualności 22 Czerwca 2016

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O

UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM
WODNYM

 

        Zgodnie z § 3 ust.1 Uchwały nr XXII/255/16r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, (Dz.Urz. Woj. Śl. Z 2016 poz. 2971).

Dotacja przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania i na podstawie podjętej Uchwały Nr XV/196/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016 . Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o możliwości skorzystania przez Spółkę Wodną z dotacji w wysokości 125.000 zł. W celu uzyskania dotacji na realizację zadań polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pok.nr 5 ( kancelaria), lub przekazać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2016r.(decyduje data wpływu). Wymagane druki wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wydział Mienia i Geodezji lub na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej.

Do wniosku należy dołączyć następujące  załączniki:

1.Aktualny odpis dokumentów rejestrowych,

2.Statut spółki wodnej, 

3.Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysk,

4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej.

do góry