Strona główna/Urząd/Aktualności/Niech bije serce, a nie ręka – konferencja poświęcona problematyce przemocy

Niech bije serce, a nie ręka – konferencja poświęcona problematyce przemocy

Aktualności 15 Września 2011
W ramach programu osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zorganizował konferencję poświęconą problematyce przemocy.
"Dziękuję Ośrodkowi Pomocy Społecznej za wszelkie inicjatywy. Nasza jednostka stawiana jest za wzór dla innych tego typu ośrodków. Z pełnym zaangażowaniem zajmuje się problemami osób, którym potrzebna jest fachowa pomoc" - podkreślał otwierając konferencję burmistrz W. Janiszewski.

I rzeczywiście, jak dodała dyrektor OPS-u Celina Cymorek, bardzo często pracownicy ośrodka proszeni są przez przedstawicieli samorządów z całego kraju o udzielenie doradztwa w obszarze zagadnień pomocy społecznej. 

"Nie boimy się trudnej tematyki, dlatego też włączyliśmy się w program ministerstwa opracowując własny projekt pomocy osobom doświadczającym przemocy" - wyjaśniła dyrektor OPS.
Jak podają statystki OPS, w 2009 roku udzielono pomocy 129 osobom, w 2010 – 117, w pierwszym półroczu 2011 -106 osobom. "Wzrost odnotowanych zgłoszeń związany jest również ze wzrostem świadomości praw ofiar, którym gwarantowana jest ochrona i wsparcie – decydują się więc przerwać swoje milczenie – poinformowała C. Cymorek. OPS współpracuje w tym obszarze z policją, sądem, kuratorami i pracownikami socjalnymi. Dzięki temu udaje nam się dotrzeć do coraz większej liczby ofiar przemocy". 

Rodzinom, w których policja potwierdziła stosowanie przemocy i objęte zostały one odpowiednimi procedurami w zakresie interwencji, wsparcia i nadzoru przyznaje się tzw. niebieskie karty. W 2009 roku, zgodnie ze statystykami OPS, wypełniono 51 niebieskich kart, w 2010 – 34. 

Powstały w 2008 roku Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie udzielił w pierwszej połowie tego roku ponad 500 konsultacji dotyczących problematyki przemocy. Większość z nich miało związek z nadużywaniem przez stosujących przemoc alkoholu. 

Jak wyjaśnił Kazimierz Żyła, specjalista ds. uzależnień Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 na 101 zgłoszeń odnotowała 34 związane z przemocą, w 2010 roku – na 83 zgłoszenia – 43 związane z przemocą.

Kinga Mysłek, specjalista przeciwdziałania przemocy z OPS - podkreślała: "Przekonanie, że alkohol jest przyczyną przemocy to jeden z funkcjonujących w społeczeństwie mitów. 

Sprawcy bardzo często lubią tłumaczyć swoje zachowanie alkoholem, który obniża zdolność kontroli zachowań. Alkohol nie jest jednak przyczyną przemocy i nie może zwalniać od odpowiedzialności za swoje czyny" - wyjaśniła.

Kolejnym mitem jest przekonanie, że nikt nie powinien się wtrącać w prywatne sprawy rodziny. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem, a każdy ma prawo zapobiegać przestępstwu. 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody. Przemoc to nie to samo co agresja. To co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron. W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w agresji jest zrównoważona.

"Przemoc w rodzinie to nie tylko bicie, kaleczenie, szarpanie, kopanie – czyli przemoc fizyczna – podkreśliła Hanna Depa, specjalista pracy socjalnej. Formą przemocy w rodzinie jest również przemoc psychiczna, w więc straszenie, grożenie, poniżanie, szantażowanie, zmuszanie do określonych zachowań czy lekceważenie, a także przemoc seksualna, ekonomiczna – kiedy sprawca pozbawia środków materialnych, wymusza i wykrada pieniądze, przemocą jest także lekceważenie potrzeb fizycznych, emocjonalnych i materialnych osób zależnych, pozostających pod opieką".

Najczęstszymi ofiarami przemocy są kobiety. Jak podają specjaliści z OPS przemoc rodzi u nich napięcie psychiczne, zaburzenia pamięci i koncentracji, chwiejność emocjonalną, niepewność, nasilony lęk, napady paniki, bierność, poczucie winy, zaniżone poczucie własnej wartości, izolację społeczną, ale także nadużywanie alkoholu, narkotyków i leków. 

Przemocy doświadczają także dzieci u których stwierdza się w konsekwencji lękliwość w stosunku do dorosłych, nerwowe i gwałtowne reakcje, brak koncentracji, apatię, ale także zachowania agresywne. "W przypadku występowania obrażeń zewnętrznych dziecko stara się je ukrywać – nie chce uczestniczyć w lekcjach wf-u, unika wizyt lekarskich, jest nadmiernie ostrożne, zalęknione" - wyjaśniała K. Mysłek.

Gdzie ofiary przemocy mogą znaleźć pomoc?

Instytucjonalne formy przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

 - OPS

 - Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 - zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów skupiona na rozwiązywaniu problemu przemocy w konkretnych rodzinach. Osoby krzywdzone mogą liczyć tu na skuteczną pomoc i wsparcie. 

Przemoc wobec rodziny jest poważnym przestępstwem.

Reaguj na przemoc!
do góry