Strona główna/Urząd/Aktualności/Miejsko-gminny program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów

Miejsko-gminny program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów

Aktualności 2 Lipca 2008

Fundusz Lokalny "Ramża" i Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny ogłaszają PROGRAM STYPENDIALNY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, UCZNIÓW GIMNAZJÓW ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KOŃCZĄCYCH SIĘ MATURĄ zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

Uprawnieni do składania wniosków:

 • uczniowie klas VI szkół podstawowych
 • uczniowie gimnazjów
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

 
O stypendium mogą ubiegać się w/w uprawnieni uczniowie spełniający jedno z poniższych kryteriów:

 • uczestnictwa i bycia laureatem lub finalistą konkursów, turniejów, olimpiad określonych w Rozporządzeniu MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) – w roku szkolnym 2007/2008,
 • wybitnych wyników w nauce (przy średniej ocen obliczonej na podstawie Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 83 poz.562 z późn. zm): na świadectwie w roku szkolnym 2007/2008
  • co najmniej 5,6 dla uczniów klas VI szkoły podstawowej
  • co najmniej 5,5 dla uczniów gimnazjum
  •  co najmniej 4,9 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
 • reprezentowania Gminy lub szkoły w przeglądach, turniejach, konkursach czy innych zawodach z zakresu kultury, sportu na szczeblu co najmniej wojewódzkim w zakresie wyróżnień indywidualnych w roku szkolnym 2007/2008.

 Jedno z w/w kryteriów powinno występować w ROKU SZKOLNYM 2007/2008.Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2008 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny (Czerwionka, ul. Wolności 11 –) w godz. od 900 do 1500, tel. 032 43 17 600. 
Druki wniosków dostępne będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, w Wydziale Edukacji oraz do pobrania na stronie www.ramza.org oraz www.czerwionka-leszczyny.com.pl 

Wniosek o stypendium

do góry