Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację ...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację ...

Aktualności 20 Marca 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 21.03.2017 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycjiz zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.


W terminie od 21 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres:
    Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
    ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
    (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: eiz@czerwionka-leszczyny.com.pl

  3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760; 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Ekologii, tel. (32) 429 59 97, 98

Do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaływ sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiskai administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry