Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Aktualności 16 Listopada 2016

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 17.11.2016r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2016r.poz. 239 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

W terminie od 17.11.2016r. do 23.11.2016r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: go@czerwionka-leszczyny.com.pl;
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 4311 760.

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Gospodarowania Odpadami.

 
Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 534/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 15.11.2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały

 2. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały
do góry