Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny ...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny ...

Aktualności 10 Marca 2017

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 10 marca 2017r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 z późn.zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

W terminie od 10.03.2017r. do 16.03.2017r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1) w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36b

(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail:

3) za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4312039.

 

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Plik do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu + projekt uchwały

2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

top_baner
do góry