Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych ...

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych ...

Aktualności 9 Czerwca 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 9 czerwca 2017r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2016r.poz.1817), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

W terminie od 9 do 16 czerwca 2017 roku ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail
  3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760.

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, tel. (32) 43 12 251

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 287/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz projekt uchwały

  2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały
do góry