Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje dotyczace stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Konsultacje dotyczace stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Aktualności 4 Października 2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 05 października 2012r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku.

W terminie od 5 października 2012r. do dnia 19 października 2012 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail rp@czerwionka-leszczyny.com.pl
3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311760

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Kierownika Referatu Podatków Wydział Finansowo - Budżetowy Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. (32) 4295971.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 322/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2012 roku oraz załącznik do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2012 roku – projekt uchwały
do góry