Strona główna/Urząd/Aktualności/Konkurs plastyczny „Euro w mojej gminie – dziś i jutro”

Konkurs plastyczny „Euro w mojej gminie – dziś i jutro”

Aktualności 7 Listopada 2013
 

 

W związku z Targami Funduszy Europejskich, odbywającymi się w tym roku 15 listopada w CKE w Czerwionce-Leszczynach, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w konkursie plastycznym poświęconym funduszom unijnym w naszej gminie.

 

Zachęcamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie.

Przedstawiać można projekty już zrealizowane – pełna lista znajduje się pod adresem: http://czerwionka-leszczyny.pl/fundusze-zewnetrzne (interpretacja tematu jest dowolna – szczegóły w regulaminie),

proponujemy także możliwość zaprezentowania wymarzonej wizji miejscowości przyszłości, która może stać się realna dzięki środkom unijnym.

 

Nagrody w konkursie przygotował Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego oraz UGiM w Czerwionce-Leszczynach.

Zachęcamy do udziału! Termin przyjmowania prac – 12.11.2013 r.

 

 

 

 

Regulamin konkursu „Euro w mojej gminie – dziś i jutro”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

 

 1. Głównym celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Gminie oraz Unii Europejskiej poprzez propagowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach dotacji unijnych. Celem pośrednim jest rozwijanie talentów plastycznych oraz wrażliwości estetycznej dzieci inspirowanej rozwojem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

 1. Temat konkursu: „Euro w mojej gminie – dziś i jutro”.

 

 1. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od pomysłu dziecka wykonującego pracę.

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do Przedszkoli i Szkół Podstawowych w następujących kategoriach konkursowych:

 • I kategoria – przedszkola

 • II kategoria – klasy I – III

 • III kategoria – klasy IV – VI.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez wychowawcę grupy/klasy, pisemnej zgody rodzica lub opiekuna wyrażającej zgodę na udział dziecka w konkursie.

 

 1. Do udziału w konkursie można zgłaszać prace przedstawiające projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny w ramach wszystkich programów operacyjnych (szczegółowa lista projektów realizowanych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny dostępna jest na stronie: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/fundusze-zewnetrzne .

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac plastycznych, które odbiegają od tematu konkursu.

 

 1. Prace plastyczne mogą przedstawiać:

 

 • elementy krajobrazu oraz architektury i infrastruktury;

 • zmiany lub nowe sytuacje i zachowania, nowe możliwości jednostek i całego społeczeństwa (tzw. projekty miękkie realizowane w szkołach i przedszkolach);

 • zmianę funkcji miejsc, obiektów i podmiotów powstałą w wyniku realizacji projektów;

 • wizję miejscowości marzeń – jak według pomysłów i oczekiwań dzieci może zmienić się gmina dzięki kolejnym środkom unijnym.

 

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

 1. Wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza nieodpłatne przeniesienie praw autorskich oraz majątkowych na wykorzystywanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania prac, zdjęć, publikacji w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne), a także prezentowania prac na wystawach (również organizowanych przez instytucje inne niż Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny).

 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez uczestnika wszelkich praw do prac oraz zgody osób widocznych w wykorzystanych pracach na publikację ich wizerunku. Przesłanie formularza oznacza jednocześnie deklarację uczestnika, że prace te nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgodę tych osób na wykorzystywanie ich wizerunków utrwalonych na fotografiach. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako uczestnik wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.

 

 1. Do każdej pracy należy dołączyć dane zawierające: nazwę szkoły/przedszkola, klasę/wiek, tytuł pracy (opcjonalnie), imię i nazwisko autora pracy oraz oświadczenie podpisane przez rodzica. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. Poprzez podanie danych osobowych wyraża się zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej organizatora konkursu www.czerwionka-leszczyny.pl; profilu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na portalu społecznościowym Facebook, artykułach prasowych zamieszczanych przez organizatora w prasie o zasięgu lokalnym oraz w pozostałych publikacjach organizatora konkursu a także wystawach.

 

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej technice pracy plastycznej.

 

 1. Dopuszcza się następujące formy prac plastycznych:

 

 • rysunek;

 • pracę malarską;

 • makietę architektoniczną;

 • fotografię dowolnego formatu (w wersji papierowej lub elektronicznej w formacie JPG, PNG, TIF, BMP). Dopuszcza się fotografie po komputerowym przetworzeniu.

 

Uwaga: Prace nie spełniające kryteriów formalnych nie będą kwalifikowane w konkursie.

 

 

 1. Za niedopuszczalne uznaje się przesyłanie prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe.

 

 1. Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 12.11.2013 r. do godziny 15.30 na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Kancelaria Urzędu.

 

 1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję konkursową w składzie:

 

 • Grzegorz Wolnik – pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny;

 • Hanna Piórecka-Nowak – rzecznik prasowa burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;

 • Andrzej Wącirz – naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny;

 • Janusz Lukaszczyk – grafik, pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

 

 1. Zadaniem Komisji konkursowej jest:

 

 • kwalifikacja do oceny nadesłanych prac;

 • ocena złożonych prac;

 • przyznanie nagród.

 

 1. Komisja konkursowa wybiera najlepsze oraz decyduje o podziale nagród, a także wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

 1. Nagrody zostaną przyznane w wyniku oceny członków Komisji konkursowej na podstawie kryteriów i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych:

 

 • zgodność z przedmiotem konkursu, wyrażonym przez organizatora konkursu;

 • wartości projektowe: oryginalność koncepcji, walory estetyczne;

 • wartości poznawcze: wywoływanie pozytywnych skojarzeń z przedmiotem konkursu.

 

 1. Z posiedzenia komisji konkursowej, sporządzony zostanie protokół.

 

 1. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl nie później niż 15.11.2013 r.

 

 1. Nie ma możliwości zamiany nagród na inną lub jej równowartość pieniężną.

 

 1. Kwestie dotyczące przebiegu konkursu nie przewidziane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne.

 

 1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac po zakończeniu konkursu.

 

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl

 

 1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela:

Hanna Piórecka-Nowak
tel. (0-32) 429 59 44, kom. 795 590 918
rzecznik.prasowy@czerwionka-leszczyny.com.pl

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Euro w mojej gminie – dziś i jutro”

 

 

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na udział

…................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

w konkursie plastycznym „Euro w mojej gminie – dziś i jutro”.


Akceptuję regulamin konkursu.


….......................................................................................
data i podpis

do góry