Strona główna/Urząd/Aktualności/Konkurs "Ruszam do Ekoakcji"

Konkurs "Ruszam do Ekoakcji"

Aktualności 24 Października 2014

Zapraszamy szkoły, przedszkola oraz całe rodziny do udziału w konkursie "Ruszam do Ekoakcji".


Regulamin konkursu „Ruszam do Ekoakcji”

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
  z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

 1. Głównym celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych wiedzy o ekologii i prawidłowym gospodarowaniu odpadami poprzez propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. Celem pośrednim jest rozwijanie talentów plastycznych oraz wrażliwości estetycznej dzieci inspirowanej troską o środowisko Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 1. Temat konkursu: „Ruszam do ekoakcji”.

 1. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od pomysłu dziecka i jego opiekunów wykonujących pracę.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do Przedszkoli i Szkół Podstawowych w następujących kategoriach konkursowych:

 • I kategoria – przedszkola

 • II kategoria – szkoły

 • III kategoria – rodziny

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez wychowawcę grupy/klasy, pisemnej zgody rodzica lub opiekuna wyrażającej zgodę na udział dziecka w konkursie, bądź w przypadku zgłoszenia rodziny - dostarczenie pisemnej zgody na udział w konkursie rodziny przez osobę pełnoletnią.

 1. Do udziału w konkursie można zgłaszać prace z wykorzystaniem materiałów nadających się do recyklingu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac plastycznych, które odbiegają od tematu konkursu.

 1. Prace plastyczne z wykorzystaniem surowców do recyklingu mogą przedstawiać:

 • elementy krajobrazu oraz architektury i infrastruktury;

 • wizję miejscowości przyszłości – jak według pomysłów, oczekiwań, prognoz może zmienić się miejscowość/ region/ kraj/ planeta przy prawidłowym gospodarowaniu odpadami bądź zaniedbaniami w tym obszarze;

 • dowolną tematykę nawiązująca do tematyki ekologicznej i promowaniu postaw prawidłowego gospodarowania odpadami (praca powinna powstać przy użyciu surowców przeznaczonych do recyklingu).

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 1. Wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza nieodpłatne przeniesienie praw autorskich oraz majątkowych na wykorzystywanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania prac, zdjęć przedstawiających prace, publikacji w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne),
  a także prezentowania prac na wystawach (również organizowanych przez instytucje inne niż Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny)
  i w przestrzeni publicznej.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez uczestnika wszelkich praw do prac oraz zgody osób widocznych w wykorzystanych pracach na publikację ich wizerunku. Przesłanie formularza oznacza jednocześnie deklarację uczestnika, że prace te nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgodę tych osób na wykorzystywanie ich wizerunków utrwalonych na fotografiach.
  W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi
  z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako uczestnik wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.

 1. Do każdej pracy należy dołączyć dane zawierające: nazwę szkoły/przedszkola, klasę/wiek, tytuł pracy (opcjonalnie), imię i nazwisko autora/autorów pracy oraz oświadczenie podpisane przez rodzica. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Poprzez podanie danych osobowych wyraża się zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej organizatora konkursu www.czerwionka-leszczyny.pl; profilu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na portalu społecznościowym Facebook, artykułach prasowych zamieszczanych przez organizatora w prasie o zasięgu lokalnym oraz
  w pozostałych publikacjach organizatora konkursu a także wystawach.

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej technice pracy plastycznej z wykorzystaniem materiałów do recyklingu.

 1. Dopuszcza się różnorodne formy prac plastycznych z użyciem materiałów do recyklingu:

 • rysunek;

 • pracę malarską;

 • makietę architektoniczną;

 • rzeźbę

 • i inne.

Uwaga: Prace nie spełniające kryteriów formalnych nie będą kwalifikowane
w konkursie.

 1. Za niedopuszczalne uznaje się przesyłanie prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe.

 1. Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2014 r. do godziny 17.00 na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Kancelaria Urzędu.

 1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję konkursową
  w składzie:

 • Grzegorz Wolnik – pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny;

 • Elżbieta Student – naczelnik wydziału Gospodarowania Odpadami w UGiM Czerwionka-Leszczyny

 • Andrzej Wącirz – naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny;

 • Hanna Piórecka-Nowak – rzecznik prasowa Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;

 • Janusz Lukaszczyk – grafik, pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury
  w Czerwionce-Leszczynach.

 1. Zadaniem Komisji konkursowej jest:

 • kwalifikacja do oceny nadesłanych prac;

 • ocena złożonych prac;

 • przyznanie nagród.

 1. Komisja konkursowa wybiera najlepsze oraz decyduje o podziale nagród,
  a także wyróżnień w poszczególnych kategoriach.

 1. Nagrody zostaną przyznane w wyniku oceny członków Komisji konkursowej na podstawie kryteriów i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych:

 • zgodność z przedmiotem konkursu, wyrażonym przez organizatora konkursu;

 • wartości projektowe: oryginalność koncepcji, walory estetyczne;

 • wartości edukacyjne: zachęcanie do prowadzenia prawidłowej zbiórki odpadów.

 1. Z posiedzenia komisji konkursowej, sporządzony zostanie protokół.

 1. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl nie później niż do dnia 1.12.2014 r.

 1. Nie ma możliwości zamiany nagród na inną lub jej równowartość pieniężną.

 1. Kwestie dotyczące przebiegu konkursu nie przewidziane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne.

 1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac po zakończeniu konkursu.

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.ekoakcja-segregacja.pl

 1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela:

Hanna Piórecka-Nowak

tel. (0-32) 429 59 44

rzecznik.prasowy@czerwionka-leszczyny.com.pl

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Ruszam do ekoakcji”

 

 

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na udział

…................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

w konkursie plastycznym „Ruszam do ekoakcji”.


Akceptuję regulamin konkursu.


….......................................................................................
data i podpis do góry