Strona główna/Urząd/Aktualności/Klub samopomocowy rodzin z familoków

Klub samopomocowy rodzin z familoków

Aktualności 19 Maja 2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "OPS i Twoja aktywność ku integracji" opracował i wdraża wyjątkowy Program Aktywności Lokalnej aktywizujący rodziny wieloproblemowe z czerwieńskich familoków.

W ramach projektu mieszkańcy m.in. wyremontują klatki schodowe w swoich mieszkaniach. 

"Pomysł zrodził się z potrzeb – mówi Monika Stępień-Grzegorzyca z OPS, koordynatorka projektu. - Chcieliśmy także zostawić trwały efekt realizowanego przez nas projektu unijnego. Praktyka zawodowa po przeprowadzonych kursach odbędzie się we własnym miejscu zamieszkania uczestników projektu, mamy więc nadzieję, że wykonana praca sprawi im wiele radości i satysfakcji, a końcowy rezultat remontów skłoni do troski o wygląd swojego familoka".

Praktyka polegająca na wyremontowaniu własnego miejsca zamieszkania to jeden z elementów uczestnictwa w projekcie. Udział w nim ma zmniejszyć zagrożenie wykluczenia społecznego rodzin poszukujących wsparcia poprzez zaktywizowanie społeczno-zawodowe. Cele projektu stanowią - podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych poprzez szereg bezpłatnych szkoleń zawodowych, podniesienie własnej samooceny poprzez udział w spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem oraz poprzez uczestnictwo w spotkaniach samopomocowych grup wsparcia, a także podniesienie aktywności zawodowej i nabycie wiedzy na temat poruszania się na rynku pracy.

Jak podkreśla M. Stępień-Grzegorzyca - "Uczestnicy projektu otrzymują kompleksową pomoc na każdej płaszczyźnie życia, co zwiększa możliwość osiągnięcia wytyczonych celów projektu".

"Klub samopomocowy rodzin z familoków" liczy 12 osób, wszyscy są mieszkańcami osiedla. Część z nich zgłosiła się do projektu "OPS i Twoja aktywność ku integracji", pozostali zostali wyłonieni przez pracowników OPS-u spośród osób korzystających z pomocy ośrodka. Grupa jest zróżnicowana wiekowo – najmłodszy uczestnik ma 18 lat, najstarszy ok. 50. Wszyscy są osobami nieaktywnymi zawodowo.

"Znaczącym problemem w naszej gminie jest także ukryte bezrobocie, które dotyczy kobiet – dodaje M. Stępień-Grzegorzyca. - Ma to związek z funkcjonowaniem tradycyjnego modelu rodzin górniczych, w których jedynym żywicielem rodziny jest mężczyzna. Z naszych statystyk wynika, że 70% klientów to kobiety, a rynek pracy jest otwarty głównie na zatrudnianie mężczyzn". 

Dlatego projekt zgodny jest z zasadą gender, bierze w nim udział aż siedem kobiet.

Program "Klub samopomocowy rodzin z familoków" opierać ma się na realizacji potrzeb i inicjatyw społeczności lokalnej. Jego wdrażanie OPS rozpoczął od ankietowania mieszkańców, które pozwoliło zebrać szczegółowy materiał dotyczący potrzeb i problemów społeczności.

"Wyniki badań były dla nas zaskoczeniem – stwierdzają pracownicy OPS- u. 

Na pierwszym miejscu wśród problemów z jakim borykają się mieszkańcy familoków nie znalazło się np. bezrobocie. Ankietowani natomiast najczęściej wymieniali brudne klatki. Paradoksalnie na tę właśnie sprawę sami mają największy wpływ. Przystępując do realizacji projektu mamy więc nadzieję, że jeśli mieszkańcy we własnym zakresie przeprowadzą remonty w familokach, będą szanować efekty swojej pracy".

Zaktywizowanie bezrobotnych ma przeciwdziałać wyraźnej obecnie wśród wielu osób korzystających z pomocy OPS postawie roszczeniowej i antyspołecznej.

W tym zakresie OPS obserwuje już pierwsze sukcesy "Uczestnicy programu są bardzo zaangażowani, chcą podejmować kolejne działania, mają szereg inicjatyw. Zmiany te są dla nas budujące" - podkreślają pracownicy OPS.

"Staramy się przygotować uczestników programu do czynnego wejścia na rynek pracy" - podkreśla Celina Cymorek, dyrektor OPS-u.

Uczestnicy projektu korzystają już więc z samopomocowych grup wsparcia, zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem, porad prawnych oraz szkoleń zawodowych – zgodnych z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.

Od czerwca do września potrwać mają działania o charakterze środowiskowym w tym remonty klatek schodowych kilku familoków oraz uporządkowanie otoczenia budynków.

Prace wewnątrz familoków obejmować będą naprawę ścian, malowanie, uzupełnianie poręczy i parapetów oraz inne drobne prace remontowe. Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie swoich działań ze strony Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Środki na realizację projektu pochodzą z puli funduszy unijnych.

13 maja w siedzibie OPS-u odbyło się spotkanie partnerów zaangażowanych w działania na rzecz realizacji Programu Aktywności Lokalnej: 


 - Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

 - Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

 - Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwionce-Leszczynach

 - Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach

 - Rady Dzielnicy Czerwionka.


Więcej o projekcie:

http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1218&cntnt01returnid=16

do góry