KAROLINKI 2009

Aktualności 4 Stycznia 2010

29 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia honorowych wyróżnień - statuetek "Karolinka" przyznawanych corocznie za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Burmistrz Wiesław Janiszewski otwierając uroczystość powiedział: W tym roku ustanowiliśmy dla naszej gminy logo. Jest nim diament podpisany "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu". Złożami sukcesu są przede wszystkim mieszkający tu ludzie – pracowici, odpowiedzialni, zaangażowani. Dzisiejszy dzień stanowi podziękowanie dla takich osób.

Wyróżnienia przyznawane są od 1997 roku. W tym roku Kapituła uhonorowała nimi: Henryka Kubasę, Jerzego Reginka, Ochotniczą Straż Pożarną w Dębieńsku Wielkim, Zespół Folklorystyczny "Familijo" oraz pośmiertnie Franciszka Blindę.

Wszyscy laureaci pokochali ludzi, z którymi pracowali, i dla których pracowali – podkreślił wyróżniony statuetką Jerzy Reginek.

Sylwetki laureatów:

HENRYK KUBASA

Urodził się w grudniu 1942 r. w Chorzowie, skąd po śmierci ojca przeprowadził się wraz z pozostałą rodziną do Bełku. 

W 1956 r. ukończył szkołę podstawową, a następnie w 1961 r. został absolwentem Liceum Pedagogicznego w Rybniku i jako nauczyciel pracował przez 9 lat kolejno w szkołach w Stanowicach i w Bełku, z przerwą na odpracowanie służby wojskowej w KWK "Dębieńsko". 

Pracując na kopalni ukończył Technikum Górnicze w Katowicach. 

Następnie kształcił się w Studium Nauczycielskim w Raciborzu, a w latach 1977 – 1981 studiował pedagogikę w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie uzyskał tytuł magistra. 

Pracując jako nauczyciel był aktywnym działaczem społecznym na tut. terenie. Przez 4 lata piastował funkcję prezesa OSP w Bełku, prowadził także szczep ZHP w tym sołectwie, osiągając stopień "harcmistrza". 

Przewodniczył Społecznej Radzie Klubu "Rolnika", a następnie Klubu "Ruch" w Bełku. 

Od 1969 r. był związany zawodowo z Przedsiębiorstwem Upowszechniania Prasy i Książki "Ruch" w Rybniku, a od sierpnia 1975 r., do listopada bieżącego roku był dyrektorem Oddziału RSW Prasa – Książka – Ruch w Wodzisławiu Śląskim.

Za swoją społeczną i zawodową pracę otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany w 2001 roku. 

JERZY REGINEK

Urodził się w sierpniu 1937 r. w Wilczy. Od 1949 r. mieszkał w Czuchowie. 

Jest absolwentem: 

Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku, 

Policealnego Technikum Górniczego w Chorzowie Batorym, 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1969 r. uzyskał tytuł zawodowy inżyniera górnika,

Ukończył także Studium Pedagogiczne w Katowicach. 

W latach 1958 – 1990 związany był zawodowo z KWK "Dębieńsko", gdzie pracował najpierw w dozorze technicznym, a następnie jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Górniczej przy kopalni .

Od września 1970 r. do sierpnia 1977 r. był zastępcą dyrektora tej szkoły, a przez 13 kolejnych lat dyrektorem.

Po przejściu na emeryturę nie rozstał się z młodzieżą pracując do roku 2006 r. jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Od 2004 r. jest sądowym kuratorem społecznym Sądu Rejonowego w Rybniku i sprawuje dozór kuratorski na terenie Czerwionki-Leszczyn.

Pedagog i wychowawca młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz innych województw w ramach organizowanych klas filialnych Zasadniczej Szkoły Górniczej w Kaliszu, Kępnie i Zgierzu.

Za pracę zawodowa i społeczną został wielokrotnie odznaczony medalami państwowymi, wojewódzkimi i resortowymi, w tym: Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dzisiaj jest mieszkańcem Rybnika-Boguszowic i oddanym działaczem społecznym na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębieńsku Wielkim

Jest organizacją społeczną, powołaną do ochrony osób i mienia przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. 

Prowadzi zajęcia szkoleniowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zapobiegania pożarom. 

Dba o zachowanie ciągłości swych działań poprzez prowadzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

12 lat temu została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W czasie wielkiego pożaru lasów w okolicach Rud i Kuźni Raciborskiej, wchodziła w skład Kompanii Obwodowej Straży Pożarnych w Katowicach, biorąc udział w walce z tym żywiołem.

W ostatnim czasie przyszło jej się zmierzyć z groźnym pożarem jaki wybuchł na wieży kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego w Dębieńsku Wielkim. Heroiczna postawa strażaków zapobiegła rozszerzeniu się ognia, a także umiejętne prowadzenie akcji gaśniczej uchroniło przed zniszczeniem zabytkowe organy oraz pozostałą część kościoła 

Jednostka jest organizatorem, a także aktywnym uczestnikiem imprez okolicznościowych i festynów. 

Uświetnia uroczystości religijne.

W tym roku obchodziła jubileusz 100 –lecia istnienia.

Stwierdzić należy, że OSP w Dębieńsku Wielkim ma znaczący dorobek w niezwykle pożytecznej działalności na rzecz społecznictwa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


Zespół Folklorystyczny "Familijo"

Działa przy Wiejskim Domu Kultury w Szczejkowicach od 2001 roku, jako amatorski zespół folklorystyczny pod kierunkiem Pani Celestyny Wodok. 
Kultywuje obrzędy i tradycję oraz gwarę Górnego Śląska. 
Znany jest w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny a także w okolicznych miejscowościach takich jak: Rybnik, Żory, Wodzisław Śl. Zebrzydowice, Godów. Występował przed publicznością w Beskidzie Śl. oraz w Czechach. 
W swej krótkiej działalności artystycznej wystawił kilka przedstawień premierowych cieszących się ogromnym zainteresowaniem.
Wśród zagranych sztuk były:

"Bajka o Czerwonym Kapturku",

"Szopka Śląsko",

"Romeo i Julia",

"Ostatnio wieczerzo",

"Pomsta",

"Zolyty to fajno rzecz".

Działalność zespołu przyczyniła się do rozsławiania nie tylko Szczejkowic, ale także Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Górnego Śląska. 

Jest potwierdzeniem bogatych złóż sukcesu w społeczności tutejszego terenu. Odkrycie tych złóż jest tym cenniejsze, że dotyczy osób amatorsko zajmujących się sztuką teatralną, które są podziwiane także przez artystów profesjonalnych, odnoszących się do ich pracy i zaangażowania z wielkim uznaniem.


FRANCISZEK BLINDA

Urodził się 1941 r. w Bełku. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczął pracę w KWK "Dębieńsko". 

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego przeprowadził się do Stanowic, gdzie prowadził także gospodarstwo rolne, godząc w przeszłości pracę górnika i rolnika. Wśród nawału pracy potrafi sporo czasu poświęcić działalności społecznej, na rzecz swojego środowiska, ale także na użytek całej społeczności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Swoje wielkie zaangażowanie w pracy społecznej ujawnił z chwilą, gdy został wybrany w 2000 r. sołtysem Stanowic oraz jako radny Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w latach 2002 – 2006. 

W pracy społecznej kieruje się zasadą współdziałania z organami gminy i miasta, a także ze szkołą, ośrodkiem zdrowia, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi w Stanowicach oraz w gminie i powiecie. 

Jest inicjatorem życia społecznego w sołectwie, a także części zadań inwestycyjno-remontowych oraz rozwiązań komunikacyjnych na tamtejszym terenie. 

Godnie reprezentuje sołectwo w sprawach publicznych. 

Jest osobą uczynną, skromną i niosącą pomoc potrzebującym.

Jest także wzorem społecznika do naśladowania przez innych, podejmujących działalność społeczną.

do góry