Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 31 Stycznia 2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 31.01.2011r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

W terminie od 31 stycznia do dnia 13 lutego 2012 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
 • pocztą elektroniczną na adres e-mali eiz@czerwionka-leszczyny.com.pl
 • za pośrednictwem faksu pod numerem 32 43 307 10

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w. uchwały odpowiedzialny jest:

Wydział Ekologii i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach,
Al. Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 42 959 96

Pliki do pobrania

 1. Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
 2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Regulamin udzielania dotacji do budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 4. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest.
do góry