Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja o konkursie ofert na dotacje w 2012 roku

Informacja o konkursie ofert na dotacje w 2012 roku

Aktualności 9 Grudnia 2011

W dniu 8 grudnia 2011 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 452./11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 roku, nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w 2012 roku w obszarach:

1) Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - kwota 50 000,00 zł.,
a/ organizacja programów profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poprzez realizację zadań z zakresu profiaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia,
b/ działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych objętych programami opiekuńczo-wychowawczymi i socjoterapeutycznymi, w powiązaniu z Funduszem Zajęć Sportowych dla uczniów. Zadania realizowane w ramach tych działań muszą być zgodne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. 

2) Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - kwota 30 000,00 zł. 
a/ organizacja dla mieszkańców gminy integracyjnych imprez kulturalnych o charakterze regionalnym, 
b/ organizacja środowiskowych imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy.

3) Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - kwota 5 000,00 zł. 
a/ organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie przygotowania młodzieży do zapoznania się z prowadzeniem ratownictwa przeciwpożarowego i ochrony ludności przed zagrożeniami pożarowymi. Prowadzenie zajęć szkoleniowych w tym zakresie, zawodów itp. 

4) Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kwota 10 000,00 zł. 
a/ organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkańców gminy, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,
b/ organizacja turniejów i zawodów rekreacyjnych dla mieszkańców gminy.

5) Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - kwota 20 000,00 zł. 
a/ organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy,
b/ organizacja programów mających na celu wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w łącznej wysokości 115 000,00 zł.
Oferty muszą być zgodne z ramowym wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). Wzory ofert są dostępne bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, ul. Rostka 7, tel. 324312251, lub drogą elektroniczną na stronie www.pozytek.gov.pl  

Oferty na realizację w/w, zadań należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9 w terminie od 12 grudnia 2011 roku do 3 stycznia 2012 roku.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

Przypomina się o dołączeniu do oferty wszystkich załączników określonych w Zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu i wymienionych we wzorze oferty.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszony Konkurs nie obejmuje zadań z zakresu sportu, które będą wspierane w formie dotacji w trybie Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej z dn. 29.X.2011 roku z późn. zmianą. Konkurs na projekty z zakresu rozwoju sportu zostanie ogłoszony w styczniu 2012 roku.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenia nr 452/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

do góry