Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dotycząca udzielania dotacji dla osób fizycznych na demontaż i utylizację azbestu oraz do budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informacja dotycząca udzielania dotacji dla osób fizycznych na demontaż i utylizację azbestu oraz do budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Aktualności 22 Maja 2012

Z dniem 24 maja br. Gmina wdroży procedury związane udzielaniem dotacji celowej dla osób fizycznych, które dysponują prawem własności do nieruchomości, z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonej na:

  • dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów budynków mieszkalnych  i gospodarczych zawierających azbest,
  • budową instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.
     

Wysokość dotacji dla osób fizycznych na demontaż i unieszkodliwianie elementów budynków mieszkalnych  i gospodarczych zawierających azbest wyniesie 70 % kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 2 500,00 zł, a dla budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych wyniesie 25% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł.

Wnioski będą przyjmowane do 31 października (danego roku) i rozpatrywane według kolejności ich składania. Wnioski, które zostaną złożone po dniu 31 października, będą rozpatrywane w roku kolejnym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji celowej prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały Nr XX/215/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. 

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a wnioskodawcą przed przystąpieniem do realizacji zadania.

Formularze wniosków o przyznanie dotacji dostępne są w Wydziale Ekologii i Zdrowia (Al. św. Barbary 6, Czerwionka-Leszczyny, Zameczek - parter)  oraz bezpośrednio do pobrania ze strony internetowej.

Pliki do pobrania:

do góry