Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dotycząca pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja dotycząca pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 2 Sierpnia 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż począwszy od 01 sierpnia do 15 września 2013 roku istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

Zgodnie z art. 90b ust.3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, policealnych), słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota: 456,00 zł netto.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Uprawnieni do składania wniosków są:

  • rodzice ucznia, opiekunowie prawni ucznia,
  • pełnoletni uczniowie,
  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Gdzie i kiedy można pobierać wnioski?

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36B, pokój nr 6 lub ze strony internetowej www.opsczerwionka-leszczyny.pl w terminie od 1 sierpnia bieżącego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnych terminach:

  • do dnia 15 września danego roku szkolnego – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych
  • do dnia 15 października danego roku szkolnego - słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
  • Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach.44-230 Czerwionka ul. 3 Maja 36b pok. nr 6, Tel. (032) 43 18 100.

do góry