Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dotycząca pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja dotycząca pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 19 Lipca 2012
Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach informuje, iż istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej formie stypendium szkolnego dla uczących się dzieci. Aby skorzystać z w/w pomocy należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w terminie od 1 sierpnia 2012 roku do 15 września 2012 roku. 

Podstawowe informacje na temat stypendiów i zasiłków szkolnych:

Zgodnie z art. 90b ust.3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, policealnych), słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota: 351,00 zł netto.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Uprawnieni do składania wniosków są:

- rodzice ucznia, opiekunowie prawni ucznia,
- pełnoletni uczniowie,
- dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Gdzie i kiedy można pobierać wnioski ?

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36B, pokój nr 6 lub 
ze strony internetowej www.opsczerwionka-leszczyny.pl  w terminie od 1 sierpnia bieżącego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnych terminach:

- do dnia 15 września danego roku szkolnego – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych
- do dnia 15 października danego roku szkolnego - słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych pod nr tel.  
(032) 4318 -100 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach. 
do góry