Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla rodziców mających dzieci w wieku szkolnym

Informacja dla rodziców mających dzieci w wieku szkolnym

Aktualności 1 Lipca 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia obowiązku nauki,
  3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota514,00 zł netto.

Uprawnieni do składania wniosków są:

  • rodzice ucznia, opiekunowie prawni ucznia,
  • pełnoletni uczniowie,
  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Gdzie i kiedy można pobierać wnioski?

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2a, II piętro, pokój nr 3 lub ze strony internetowej www.opsczerwionka-leszczyny.pl w terminie od 1 sierpnia br. 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych tut. Ośrodka w nieprzekraczalnych terminach:

  • do dnia 15 września danego roku szkolnego – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych,
  • do dnia 15 października danego roku szkolnego - słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 2a, II piętro, pokój nr 3, tel. (032) 723 16 85.

 
 
 
do góry