Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla rodziców mających dzieci w wieku szkolnym

Informacja dla rodziców mających dzieci w wieku szkolnym

Aktualności 12 Sierpnia 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach informuje, iż od 1 sierpnia 2016 r. istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

 

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, policealnych), słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Stypendium szkolne przysługuje uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota: 514,00 zł netto.

Uprawnieni do składania wniosków są:

- rodzice ucznia, opiekunowie prawni ucznia,

- pełnoletni uczniowie,

- dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 

Gdzie i kiedy można pobierać wnioski ?

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ul. Wolności 2a, II piętro, pokój nr 3 lub ze strony internetowej www.opsczerwionka-leszczyny.pl w terminie od 1 sierpnia br.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych tut. Ośrodka w nieprzekraczalnych terminach:

- do dnia 15 września danego roku szkolnego – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych

- do dnia 15 października danego roku szkolnego - słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach.

44-230 Czerwionka ul. Wolności 2a, II piętro, pokój nr 3

Tel. (032) 723 16 85

 

 

 

 

do góry