Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Aktualności 14 Czerwca 2017

W związku z wejściem w życie od 17 czerwca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Wydział Mienia i Geodezji tut. Urzędu informuje, że nastąpiły zmiany dotyczące usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu na nieruchomości.

Dodatkowe informacje:

  1. Organ, o którym mowa w art. 83 a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin (….).

  2. Po dokonaniu oględzin, o których mowa w art. 83 a ust. 1 ww. ustawy, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

  3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

  4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydania decyzji o pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

W pozostałych przypadkach (zarządcy dróg, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy, osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości usuwający drzewa lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości itp.) nadal istnieje konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jeśli:

  • powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku przekracza 25 m2

  • obwód pni drzew na wysokości 5 cm przekracza:

  • a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  • b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;”,

Należy podkreślić, że nowelizacja ww. ustawy nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. Ponieważ tereny pokryte roślinnością, są nierzadko miejscem występowania różnych gatunków ptaków, przy planowaniu wycinki drzew szczególną uwagę należy zwrócić na terminy jej wykonania. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 marca do 15 października. W tym terminie usuwanie wszelkiej roślinności winno być prowadzone z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków. W związku z powyższym jeżeli na drzewach lub krzewach zostaną stwierdzone siedliska ptaków podlegających ochronie wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków i uzyskać dodatkowe zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych (zezwolenie na zniszczenie siedlisk tych gatunków), wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie którychkolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ww. ustawy o ochronie przyrody).

do góry