Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015

Aktualności 6 Czerwca 2011

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku do końca października 2011 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach w piśmie z dnia 28 kwietnia 2011 r. wystąpił do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości: 

do Sądu Okręgowego w Gliwicach:
4 ławników, w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
do Sądu Rejonowego w Rybniku:
20 ławników, w tym 9 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

30 maja 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 109, poz. 627 została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która zmienia obowiązujące do tej pory zasady i warunki naboru ławników. Ustawa wejdzie w życie 14 czerwca 2011 r., zgodnie z jej zapisami, ławnikiem może być wybrany ten kto:

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył 30 lat,
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
nie przekroczył 70 lat,
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 - informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 - oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
 - oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 
 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 - Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 - 2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowody osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Po wejściu w życie ww. ustawy Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia m.in., wzór karty zgłoszenia.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika opublikowana zostanie na stronie internetowej Gminy i Miasta, niezwłocznie po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określającego wzór karty w Dzienniku Ustaw.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika (po opublikowaniu ww. Rozporządzenia) oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, na I piętrze w pokoju nr 9.
Dokumenty te są również dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zakładce "Nabór na ławników sądowych".

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/main/strona257.html

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 32 429 59 35 

do góry